Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hantering av personuppgifter

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför berättar vi vad som gäller för vår behandling av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas eller spåras till en enskild person, t.ex. ålder, kön, adress och e-postadress.

Vad är GDPR?

GDPR är förkortningen för General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen som den heter på svenska. Syftet med GDPR är att ge enskilda större kontroll över sina personuppgifter genom att vi som är ansvarig för behandlingen informerar dig om hur vi behandlar dina uppgifter samt om dina rättigheter.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi, June Avfall & Miljö AB, är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter inom våra verksamheter. Det kan handla om att du är kund hos oss, anställd eller har sökt jobb eller på annat sätt varit i kontakt med oss. Det innebär att vi:

Samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som bolag.

Vi kan behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för bolagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifter kan …

 • hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om bolaget har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part
 • lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet
 • uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras

Som kund har du rätt att

 • begära information om de personuppgifter som handlar om dig
 • begära rättelse av felaktiga personuppgifter
 • under vissa förutsättningar begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • begära radering av personuppgifter
 • invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning
 • invända mot behandling för direktmarknadsföring
 • under vissa förutsättningar; få personuppgifter som du själv lämnat, överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
 • lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen

Kontaktuppgifter

June Avfall & Miljö, Kundtjänst

Om du har frågor och för att utöva dina rättigheter
Telefon 036-17 19 00
E-post: info@juneavfall.se
June Avfall & Miljö, Box 659, 551 19 Jönköping.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud Niclas Nordström når du via e-post stk‑dataskyddsombud@jonkoping.se eller telefon 036-10 28 02

Integritetsskyddsmyndigheten – om du vill veta mer om dina rättigheter eller har klagomål

imy.se Länk till annan webbplats.