Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter. För att du som kund ska känna dig trygg hos oss, informerar vi dig här nedan, om vad som gäller för vår behandling av dina personuppgifter.

Så hanterar vi personuppgifter

Vi på June Avfall & Miljö AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig, nedan kallat bolaget, för de personuppgifter som vi behandlar. Det innebär att vi:

  • Samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som bolag.
  • Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för bolagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
  • Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.
  • Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om bolaget har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Du har rätt till

  • Du som kund har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av bolaget.
  • Du som kund kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
  • Du som kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning som betyder General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätte den svenska Personuppgiftslagen, PUL, och syftar till att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samt underlätta för företag att bedriva handel inom EU.

GDPR är en EU-förordning. En förordning gäller från och med ett bestämt datum i samtliga medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. Jämför med ett EU-direktiv som införlivas i den nationella lagstiftningen. Ett exempel är Personuppgiftslagen, PUL, som ersatts av GDPR.